MILSIM PRAVIDLÁ MAS

MILSIM AIRSOFT SLOVAKIA

Herné mechanizmy MILSIM MAS

Obsah
1. Úvod k MILSIM mechanizmom
2. Hráči a postavy
3. Velenie a štruktúra vojska
4. Rádiové spojenie
5. Autá a ďalšie dopravné prostriedky
6. FPS limity
7. Poznámky a odporúčania
1. Úvod k MILSIM mechanizmom
Milsim je spojenie dvoch slov MILITARY SIMULATION, čo v preklade znamená vojenská simulácia. Aby hra spĺňala kritéria vojenskej simulácie, tak každý hráč by mal poznať pravidlá a herné mechanizmy. Taktiež aj organizátor musí k hre pristupovať čo najdôslednejšie. Každý v hre si musí byť vedomý svojej pozície v hre. Takisto musí fungovať štruktúra hry od velenia až po najnižšieho vojaka v hre.

2. Hráči a postavy
Tu si vysvetlíme základné rozdelenie hráčov a postáv v hre. Ich funkcie a fungovanie ich herného mechanizmu.

2a. Každý hráč bude preskúšaný z pravidiel a herných mechanizmov. Ak prejde touto skúškou, dostane svoje identifikačné číslo. Toto číslo slúži potom na ďalšie mechanizmy v hre.
2b. Hráč sa snaží svoje konanie čo najvernejšie prispôsobiť hre.
2c. Základným postavou v hre je vojak. Vojak je hráč na najnižšej úrovni. Hráč vojak je povinný plniť rozkazy svojich nadriadených.
Voj1) Vojak, ak dostane zásah, tak zakričí hlasne MÁM, ZÁSAH, alebo HIT. Padá na miesto a čaká na príchod medika. Medika môže privolať kričaním MEDIK, alebo vysielačkou. Ošetrenie a počet zásahov bude vysvetlený v sekcii MEDIK.
Voj2) Vojak je vlastne každý hráč, ale môže mať rôzne funkcie, hodnosti a schopnosti. Tento bod bude vysvetlený pre každú postavu zvlášť v MILSIM, alebo LARP mechanizmoch.
2d. MEDIK. Medik je hráč, ktorý ma na starosti ošetrenie svojich spoluhráčov v boji.
Med1) Medik v priebehu akcie bude jasne označený znakom medika na ľavom ramene. Môže to byť biela páska s červeným krížom, alebo rôzne patche označujúce medika.
Med2) Medik ošetruje zraneného hráča obviazaním poraneného miesta. V prípade zranenia ruky, medik ošetrí ruku a podobne. Po obviazaní môže hráč pokračovať v hre. Ak dostane ďalší zásah, tak sa dostal do statusu mŕtvy. Oblečie si reflexnú vestu a odchádza na respawn.
Med3) Ak sa k ranenému medik nedostaví v priebehu 5 minút a nie je stabilizovaný, tak hráč umiera a odchádza na respawn. Stabilizácia umožňuje ranenému čakať na medika, ďalších desať minút. Do stabilizovanej polohy musí byť daný spoluhráčom. Ten ostáva pri ranenom a dozerá na stabilizáciu raneného spoluhráča.
Med4) Každý hráč je povinný mať u seba jeden obväz, ktorý poskytne medikovi na obviazanie zranenia. Tento obväz musí mať minimálne šírku 4 cm a dĺžku 2 metre.
Med5) Medik môže byť ošetrený iba iným medikom. Medik sa nesmie sám ošetriť.
Med6) Počet medikov v hre bude určený organizátorom, alebo štruktúrou vojska.
Med7) Ak ranený nie je stabilizovaný a čaká na ošetrenie medikom, protihráč ho môže doraziť tzv. knife kilom. Knife kill je náznak podrezania rukou, alebo atrapou noža na krku raneného.
3. Velenie a štruktúra vojska
Aby hra fungovala bez problémov, tak musí byť dodržaná hierarchia velenia. Hlavný veliteľ vydáva rozkazy svojim podriadeným a tak ďalej. Taktiež tu bude základná štruktúra vojska. Od veliteľstva až po družstvo.

3a. Hlavný veliteľ každej zúčastnenej strany bude určený organizátorom. Taktiež túto funkciu môže plniť aj organizátor. Bude mu pridelená hodnosť plukovníka.
3b. Každý veliteľ si môže vybrať svojich zástupcov, ktorí budú jeho rozkazy posúvať ďalej. Majú hodnosť majora.
3c. Na akciách MAS sa budú spájať jednotky do družstiev a rôt. Veliteľ roty je zodpovedný za všetky svoje družstvá a má hodnosť kapitána. Družstva sa budú spájať podľa ich zamerania a schopností.
3d. Veliteľ roty má k dispozícii spojára, medika a jedného strelca. Všetci majú hodnosť nad rotmajstra.
3e. V každom družstve pôsobí veliteľ družstva v hodnosti seržanta. Pod jeho velením plnia vojaci rozkazy.
3f. V každom družstve musí byť spojár schopný sa spojiť s veliteľom roty. Viac k spojárom bude vysvetlené v bode 4.
3g. V každom družstve bude jeden medik na desať členov družstva.
3h. Ak v hre budú zaradené špeciálne jednotky, tak tie budú inštruované organizátorom akcie.
3i. Každý zúčastnený je povinný počúvať rozkazy svojich veliteľov. Aj keď veliteľ nebude mať pravdu, aj tak ho treba poslúchnuť. Je to kvôli tomu, aby sa čo najvernejšie napodobnili k realite.
Štruktúra rozdelenia vojska

4. Rádiové spojenie
Na akciách MAS sa musia dodržiavať tieto základné pravidlá pre správne spojenie medzi jednotnými zložkami.

4a. Každý hráč by mal mať s pri sebe vysielačku, ktorá pracuje aspoň v pásme PMR.
4b. V pásme PMR je kanál 4 určený pre organizátorské účely. Odpočúvanie, narúšanie a vstupovanie do tohto kanála je potrestané vylúčením z hry.
4c. V pásme PMR je kanál 5 určený pre hráčov, ak chcú osloviť organizátora s neodkladnou žiadosťou. Jedná sa hlavne o zranenia a výskytu nezainteresovaných osôb do hry. (EMERGENCY KANAL)
4d. V každej jednotke, alebo družstve musí byť jeden hráč určený za spojára. Tento hráč je zodpovedný za komunikáciu s vyššími veliteľmi. Spojár musí mať vysielačku, ktorá je nastaviteľná vo frekvenčnom pásme 433,050 – 446,100 MHz.
4e. Volacie znaky, heslá a frekvencie budú dané organizátorom.

Tu je uvedený príklad komunikácie:
Veliteľ družstva posiela správu svojmu veliteľovi roty o stave misie. Misia bola určená veliteľstvom pre veliteľa roty.
Misia: pozorovanie bodu a sledovanie činnosti nepriateľa.
Veliteľ roty Zabijak poslal družstvo Zabiják1 k bodu. Družstvo dorazilo na bod. Nasleduje prvá správa.
Zabijak, zabijak tu zabijak1 kontrola príjem.
Zabijak1, zabijak1 tu zabijak spojenie čisté príjem.
Zabijak, zabijak tu zabijak1 správa príjem.
Zabijak1, zabijak1 tu zabijak daj príjem.
Zabijak, zabijak tu zabijak1, v bode a je päť enemy a sedia pri ohni. Pijú borovičku a nie sú schopní boja. Ďalšie rozkazy? Príjem.
Zabijak1, tu zabijak, správa prijatá a pokračujte v pozorovaní. Čakajte na ďalšie rozkazy. Koniec.
Zabijak, tu zabijak1, rozumel koniec.
Takýto postup je aj medzi vyššími vrstvami velenia.

5. Autá a ďalšie dopravné prostriedky v hre.
Autá a dopravné prostriedky spravia hru zaujímavejšou. Dajú sa využiť na rôzne činnosti a poskytovanie taktickej výhody. Všetky dopravné prostriedky v hre nesú názov TECHNIKÁL, ďalej len Tech.

5a. Tech je každý dopravný prostriedok, schválený organizátorom a vpustený do hry.
5b. Tech môže riadiť iba osoba staršia, ako 18 rokov s platným vodičským oprávnením.
5c. Je zakázané riadiť tech pod vplyvom alkoholu, alebo inej omamnej látky. Vodičovi môže byť vykonaná dychová skúška na alkohol. Ak sa u vodiča potvrdí podozrenie, tak bude okamžite vylúčený z hry.
5d. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené techom, alebo na techu.
5e. Je voľbou vodiča koho povezie a koho nie.
5f. Vodič musí dbať na bezpečnosť osôb, ktoré vezie.
5g. Tech musí byť riadne označený ku ktorej strane patrí (vlajka, farebná páska a pod.)
5h. Je povolená streľba z techu aj na tech.
5i. Zásah hráča v techu je platný zásah. Aj v prípade zasiahnutia šoféra.
5j. Ak je zasiahnutý šofér, tak môže prenechať riadenie niekomu zo živých hráčov po vzájomnej dohode. Inak odchádza šofér aj s techom na respawn.
5k. Je možné vyradiť tech. Stane sa tak po zasiahnutí granátom, mínou, RPG a prostriedkami, ktoré na to určí organizátor. Všetci hráči sú v tom prípade zranený a čakajú na ošetrenie medikom.
5l. Vyradený tech dá svoj status najavo vyvesením oranžovej vesty a zapnutými výstražnými svetlami.
5m. Tech nie je možné zajať, ak to nepovolí organizátor.
5n. Hráčom je zakázané úmyselne skákať techu do cesty a takto ohroziť seba, alebo iných hráčov.
5o. Je zakázané vedome manipulovať a poškodzovať tech.

6. FPS limity
Je dobre si poznať svoje FPS limity na zbraniach a podľa toho prispôsobiť svoju streľbu voči hráčom. Nech zbytočne neprichádza k úrazom.

6a. OSB je no limit.
6b. CQB je limit 350 fps.
6c. Zbrane budú zmerané a označené, ak to určí organizátor.
6d. Organizátor môže zmerať FPS hociktorému hráčovi, ak má podozrenie na porušenie pravidiel.
6e. CQB limit neplatí pre bolt action odstreľovacie pušky. Streľba s nimi je ale povolená iba von, alebo do vnútra budovy. Odporúčaná vzdialenosť je cca 30 metrov.

7. Poznámky a odporúčania
Herné mechanizmy MILSIM sú pravidlami pre hry organizované MAS. Je cťou a povinnosťou, aby každý hráč tieto mechanizmy poznal a riadil sa nimi. Len tak je potom schopný posunúť svoju úroveň vyššie.

A ak tieto mechanizmy a pravidlá bude niekto vedome porušovať, tak bude daný na BAN list a nikdy nebude vpustený na hry organizované MAS.

Jedna odpoveď na „MILSIM PRAVIDLÁ MAS“

Pridaj komentár