ŠIFROVACIE TABUĽKY, TR-77

Dnes by sme chceli nadviazať na článok o ZÁKLADOCH RÁDIOKOMUNIKÁCIE A JEJ ZABEZPEČENIA, v ktorom boli okrem spomenuté aj jednoduché metódy šifrovania. Dnes sa zameriame na rozšírené spôsoby ako správy šifrovať. Na úvod trocha teórie a základné rozdelenie pojmov, ktoré potom tak radi na akciách používame. Zabezpečenie obsahu rádiovej komunikácie sa označuje skratkou COMSEC. COMSECom sa rozumie utajenie komunikácie pomocou fyzickej kryptológie. 

Ešte pred tým však spomeniem aj skratku TRANSEC, ktorá sa v súvislosti s touto témou tiež často používa. V podstate sa jedná o časť COMSECu, pod ktorou rozumieme utajenie správ pomocou technických prostriedkov, od použitia jednoduchého scrambleru, až po pokročilé techniky, ako frekvenčné skákanie, alebo skrytie vysielania pod šum ktoré sú bežnému človeku nedostupné. 

Najzákladnejšou metódou šifrovania je číselná kódová tabuľka, tvz. RAMROD, o ktorej sme písali v predchádzajúcom článku.  K tejto tabuľke, aj ku všetkým ostatným musia byť pridelené šifrovacie kľúče, ktoré majú presne vymedzenú dobu platnosti. Sada šifrovacích kľúčov obsahuje hlavné a náhradné kľúče, môžu platiť celý mesiac, týždeň, deň, v extrémnych prípadoch iba niekoľko hodín.

Šifrovacie kľúče RAMROD na 3 dni
Šifrovacie kľúče RAMROD na 3 dni

TABUĽKA PRIESKUMU
Jedná sa o jednoduchú tabuľku pre prieskumné jednotky, ktoré môžu šifrovať informácie o spozorovanom nepriateľovi do troj-číselných FLASH správ. Tabuľka má 3 stĺpce, každý po 9 riadkov. Do prvého stĺpca si podľa toho akého nepriateľa očakávate, môžete vypísať druh pozorovania. Druhý stĺpec predstavuje spozorovaný počet. Do tretieho stĺpca si môžete vypísať aktivitu / popis činnosti.

Príklad tabuľky prieskumu
Príklad tabuľky prieskumu

 

TABUĽKA RADISTU vz. 77 – TR-77
TR-77 slúži pre bezpečné zašifrovanie celkového obsahu správy. Jedná sa o tabuľku používanú spojármi v ČSĽA. V armáde slúžila hlavne pri nadväzovaní spojenia. Aj napriek svojmu veku poskytuje dostatočný pomer utajenia voči jednoduchosti použitia. Na MILSIM akciách ju môžete využiť pri špeciálnych úlohách, napríklad v pri hĺbkovom prieskume, hlavne vtedy ak je treba utajiť celý obsah správy. Obsah tabuľky si môžete upraviť podľa vašej potreby.

Príklad pôvodnej TR-77 (zdroj válka.cz
Príklad pôvodnej TR-77 (zdroj válka.cz

V jedná sa o tabuľku s veľkosťou 10 x 10 buniek a každá bunka je rozdelená na ďalšie 4 časti. Každá bunka teda môže obsahovať až 4 preddefinované výrazy, čo spolu tvorí 400 možných slov, z ktorých je možne zostaviť telegram.

TR-77
TR-77

Políčka v tabuľke sú delené na 4 časti, ktoré sú označené ako horná fráza, dolná fráza, písmeno a číslo. Čiže podľa nášho príkladu je slovo dedina hornou frázou, slovo družstvo dolnou frázou, písmeno G je písmenom a číslica 23 je číslom. Jednotlive políčko je určené svojou polohou v tabuľke číslom riadku a číslom stĺpca. Tretie číslo určuje či sa jedná o dolnú alebo hornú frázu, písmeno alebo číslicu.

Príklad jedného políčka z TR-77
Príklad jedného políčka z TR-77

Ako bolo spomenuté hore, k tabuľke sú vždy pridelené aj sady šifrovacích kľúčov. V sade je uvedených 10 číslic pre určenie riadka (vodorovne), 10 číslic pre určenie stĺpca (zvislo) a 10 číslic, ktoré sú rozdelené pre určenie typu výrazu (horný, dolný, písmeno, číslica). 

Príklad sady kľúčov pre TR-77
Príklad sady kľúčov pre TR-77

Tieto šifrovacie kľúče nemusia byť iba číselné, môžu byť aj abecedné, poprípade aj kombinované.

Odporúčame tabuľku TR-77 vytlačiť a zliať do fólie, an ktorú potom môžte dopisovať čísla zo sady kľúčov.  V prípade núdze, alebo potreby zmeny sady kľúčov, je možné čísla z tabuľky jednoducho zotrieť. 

Ako môžete vidieť, tak počet číslíc pre rozdelenie políčka na fázy
(A, B, C, D) nie je pevné daný. Jedna z viacerých číslic tak ukazuje na tú istú frázu a preto je možné tieto číslice ľubovolne obmieňať pre bezpečnejšie zašifrovanie obsahu. Následne si ukážeme, ako vyzerá vyplnená tabuľka podľa kľúča pre mesiac 01/2019.

TR-77 pre mesiac január
TR-77 pre mesiac január

Číslice z tabuľky vodorovne boli zadané do vrchného riadka V, zvislé do stĺpca Z a čísla jednotlivých fráz podľa označení A, B, C a D. Správne zapísanie kľúča je nevyhnutné pre to, aby mohla protistrana správu rozšifrovať. Druhou nemenej dôležitou vetou je postupnosť zápisu čísla. Pre jednoduchosť to funguje tak ako v kartografii a teda ako prvé zapisujeme stĺpec V (vodorovne) následne riadok Z (zvislo) a tretia číslica označuje typ frázy (A, B, C a D). Aj tu je dobre využiť pomôcku: Opica príde k stromu a následne lezie na strom.

Ak zašifrujeme slovo „družstvo“ z vrchného príkladu, bude ho reprezentovať trojčíslie 483. Číslica 4 reprezentuje riadok V (vodorovne, opica ide k stromu) a číslica 8 reprezentuje stĺpec Z (zvislo, opica lezie na strom). Na tejto pozícií je bunka, kde sa ako dolná fráza nachádza slovo „družstvo“.

Keďže dolná fráza (D) môže byť vyjadrená aj číslicou 3 aj číslicou 9, tak trojčíslie 489 bude znamenať v našej správe taktiež slovo „družstvo“. Pokiaľ by bolo toto slovo použité v správe viackrát a spojár náhodne mení číslo použité pre frázy A, B, C alebo D, bude správa pre nepriateľa obtiažnejšia na dešifrovanie.

Našu verziu tabuľky TR-77 si môžte stiahnuť nižšie.

ZDROJE: 
ŠIFROVÁNÍ ZPRÁV V OTEVŘENÉ KOMUNIKACI DÍL 1.
CZK – TR-77 (tabuľka radistu)

Comments

comments