RAMROD, TR-77

Dnes by som chcel nadviazať na predchádzajúci článok, v ktorom boli okrem základov rádiokomunikácie spomenuté aj základné metódy na jej zabezpečenie. Na úvod trocha teórie a základné rozdelenie pojmov, ktoré potom tak radi na akciách používame. Zabezpečenie rádiovej komunikácie sa označuje skratkou COMSEC. COMSECom sa rozumie utajenie komunikácie pomocou kryptológie. Základné informácie už boli obsiahnuté v predošlom článku, dnes sa zameriam na dva rôzne spôsoby ako správu zašifrovať.

Ešte pred tým však spomeniem aj skratku TRANSEC, ktorá sa v súvislosti s touto témou tiež často používa. V podstate sa jedná o časť COMSECu, pod ktorou rozumieme utajenie správ pomocou prostriedkov iných ako kryptologických. Jedná sa hlavne o technické formy utajenia, od použitia scrambleru až po pokročilé techniky, ktoré sú bežnému človeku nedostupné. TRANSECu sa venovať nebudem, nakoľko okrem jeho technickej nedostupnosti je otázna aj legálnosť jeho použitia.

RAMROD

Najjednoduchšou v praxi používanou metódou je RAMROD. Jedná sa o najprimitívnejší spôsob šifrovania číselnej informácie. Jednoduchosť je jeho najväčšou výhodou. Použitie na taktickej úrovni (milsim akcia) je spoľahlivé, keďže aj v prípade dešifrovania by boli utajené informácie už neaktuálne. Používa sa hlavne na zašifrovanie koordinátov.

V podstate sa jedná o dohodnutý kód z desiatich neopakujúcich sa písmen. Môže to byť nič neznamenajúca postupnosť znakov, alebo pre ľahké zapamätanie veta.

Príklad použitia pri zašifrovaní údaju o polohe:

Pôvodná správa: 34 UDV 7132 2780

Zašifrovaná správa: UDV RUBT TREF

Číslice 34 pred UDV boli v šifrovanej správe odstránené, nakoľko pri taktickom použití je táto informácia zrejmá a v prípade jej zašifrovania by si mohol nepriateľ veľmi rýchlo odvodiť písmena k týmto čísliciam. Následne je už iba jednoducho pridelené ku každému číslu písmeno, nachádzajúce sa nad číslicou. Dešifrovanie prebieha presne opačne.

Tabuľka radistu TR-77

Tabuľka radistu 77, skrátene označená ako TR-77 slúži pre bezpečné zašifrovanie celkového obsahu správy. Jedná sa o tabuľku používanú spojovacou službou v bývalej ČSĽA. V armáde slúžila hlavne pri nadväzovaní spojenia. Aj napriek svojmu veku poskytuje dostatočný pomer utajenia voči jednoduchosti použitia. Pri milsim akciách ju využívame pri špeciálnych úlohách, hlavne vtedy ak je treba utajiť celý obsah správy. Pre naše potreby nepoužívame pôvodný typ tabuľky, ale jeho upravenú variantu.

Príklad pôvodnej TR-77 (zdroj válka.cz)

V podstate sa jedná o tabuľku s veľkosťou 10×10 buniek a každá bunka je rozdelená na ďalšie 4 časti. Každá bunka teda môže obsahovať až 4 preddefinované výrazy, čo spolu tvorí 400 možných slov, z ktorých je možne zostaviť telegram.

Tabuľka TR-77

Políčka v tabuľke sú delené na 4 časti, ktoré sú označené ako horná fráza, dolná fráza, písmeno a číslo. Čiže podľa nášho príkladu je slovo dedina hornou frázou, slovo družstvo dolnou frázou, písmeno G je písmenom a číslica 23 je číslom. Jednotlive políčko je určené svojou polohou v tabuľke číslom riadku a číslom stĺpca. Tretie číslo určuje či sa jedná o dolnú alebo hornú frázu, písmeno alebo číslicu.

Príklad jedného políčka z TR-77

Spojár dostane pred každou akciou sadu kľúčov. V sade je uvedených 10 číslic pre určenie riadka (vodorovne), 10 číslic pre určenie stĺpca (zvislo) a 10 číslic, ktoré sú rozdelené pre určenie typu výrazu (horný, dolný, písmeno, číslica). Táto sada kľúčov môže byť rozdelená podľa doby platností, tak aby sa po určitom časovom období číslice zmenili.

Príklad sady kľúčov pre TR-77

Tabuľku TR-77 môže mať spojár vytlačenú na papier a zaliatu vo fólií, tak aby bolo možné na ňu doplniť čísla zo sady kľúčov. V prípade núdze alebo potreby zmeny sady kľúčov je možné čísla z tabuľky jednoducho zotrieť. Samozrejme je možné ju mať aj obyčajne vytlačenú.

Ako môžete vidieť, tak počet číslíc pre rozdelenie políčka na fázy (A,B,C,D) nie je pevné daný. Jedna z viacerých číslic tak ukazuje na tú istú frázu a preto je možné tieto číslice ľubovolne obmieňať pre bezpečnejšie zašifrovanie obsahu. Následne si ukážeme, ako vyzerá vyplnená tabuľka podľa kľúča pre mesiac 01/2019.

TR-77 s vyplnenými údajmi pre 01/201

Číslice z tabuľky vodorovne boli zadané vodorovne do vrchného riadka V, zvislé do stĺpca Z a čísla jednotlivých fráz podľa označení A,B,C a D. Správne zapísanie kľúča je nevyhnutné pre to, aby mohla protistrana správu rozšifrovať. Druhou nemenej dôležitou vetou je postupnosť zápisu čísla. Pre jednoduchosť to funguje tak ako v kartografii a teda ako prvé zapisujeme stĺpec V (vodorovne) následne riadok Z (zvislo) a tretia číslica označuje typ frázy (A,B,C a D). Aj tu je dobre využiť pomôcku: Opica príde k stromu a následne lezie na strom.

Ak zašifrujeme slovo „družstvo“ z vrchného príkladu, bude ho reprezentovať trojčíslie 483. Číslica 4 reprezentuje riadok V(vodorovne, opica ide k stromu) a číslica 8 reprezentuje stĺpec Z (zvislo, opica lezie na strom). Na tejto pozícií je bunka, kde sa ako dolná fráza nachádza slovo „družstvo“.

Keďže dolná fráza (D) môže byť vyjadrená aj číslicou 3 aj číslicou 9, tak trojčíslie 489 bude znamenať v našej správe taktiež slovo „družstvo“. Pokiaľ by bolo toto slovo použité v správe viackrát a spojár náhodne mení číslo použité pre frázy A, B,C alebo D, bude správa pre nepriateľa obtiažnejšia na dešifrovanie.

Comments

comments