ZÁKLADY RÁDIO-KOMUNIKÁCIE A JEJ ZABEZPEČENIE

Na airsoftových akciách sa veľmi často stretávame s tým, že len minimum airsoftových hráčov ovláda základy rádio-komunikácie a do svojich vysielačiek/rádiostaníc vyprávajú ako do mobilu. Ešte častejšie sa stáva, že sa herné strany navzájom odpočúvajú a následne pripravujú prepady, alebo pasce, alebo inak reagujú na informácie ktoré získali z rádiového odpočúvania, informácie ktoré hráči neuvedomujúc si ich závažnosť vysielajú do éteru len tak. Potom sa Vám môže stať niečo také ako čate DELTA na akcií Blue Valley 7, kde Taliban zaútočil súčasne na veliteľské stanoviská veliteľa a zástupcu veliteľa čaty, súčasne z troch rôznych smerov a úplne obišiel zvyšok čaty v ich obranných postaveniach, to len preto lebo si veliteľ a zástupca v otvorenej reči vymenili súradnice svojich veliteľských stanovíšť. Preto sme pre Vás pripravili článok o základoch rádio-komunikácie a ako zabezpečiť svoje vysielanie tak, aby ste to nepriateľovi čo najviac sťažili. Pretože pri používaní rádiostaníc platí jedno hlavné pravidlo:
„NEPRIATEĽ VŽDY POČÚVA!“

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA RÁDIOSTANICU

• Frekvenčná modulácia na prenos hlasu FM(F3E)
• Pásmo VHF/UHF 144-175MHz/430-450MHz
• Frekvenčný krok 6.25kHz, 5kHz, 12.5kHz
• Výkon 1 – 4 – 8W (nastaviteľný)
• Anténa pre zaistenie spojenia nad 1km v zastavanom alebo stredne zvlnenom teréne
• Súprava na tichú prevádzku (náhlavná súprava, krkofón, bondovka … atď.)
• Batérie na 48h nonstop prevádzku

AKO SA CHOVAŤ:

• Do rádiostaníc nerozprávajte ako keď hovoríte verejne. Vždy niekto poslúcha.
• Používajte dohodnuté výrazy, volacie znaky a kódové slová ktorým protistrana nerozumie.
• Nevysielajte všetko čo nemá súvislosť s akciou alebo úlohou.
• COMSEC
• Každá správa musí mať potvrdenie, aby volaná/volajúca rádiostanica vedela že správa bola prijatá.
• Každá úloha musí byť nahlásená, aby mal nadriadený prehľad o situácií.
• Nikdy nevysielajte informácie o frekvenciách, kódoch a ďalších parametrov spojenia.
• Ak nadriadený nerozhodne inak, vždy dodržujte dohodnuté postupy predávania správ.
• Pri úmyselnom rušení, klamnej prevádzke nepriateľa, alebo vulgárnom vyjadrovaní, na takúto prevádzku nereagujte.

COMSEC – COMMUNICATION SECURITY (čo nikdy nevysielať v otvorenej reči)

  • Sila: Početný stav jednotky, stav bojovej pripravenosti
  • Vybavenie: Typ, množstvo, stav
  • Dispozícia: Kde, v akej pozícií, priestory umiestnenia jednotiek
  • Organizácia: Ako, čo, postupnosť velenia, organizácia jednotky, funkcie veliteľov
  • Presun/Morálka: Názvy miest a predmetov v teréne, kde, ako, kedy/dobrá-zlá
  • Jednotky: Typ, otvorené názvy, početné stavy jednotiek
  • Osobnosti: Kto, kde, mená a priezviská dôležitých osôb

MINIMÁLNE ZNALOSTI RÁDIOVÉHO OPERÁTORA:

Frazeológia pre hlasové spojenie:
Nepliesť si poradie volaného a volajúceho, vedieť ohodnotiť kvalitu signálu, vedieť používať prevádzkové návestia (príjem, koniec, vyčkaj … atď)

Medzinárodná Fonetická abeceda

Volacie znaky, kódové názvy (signálne tabuľky) a heslá:
Volacie znaky účastníkov, signálne tabuľky a kódové názvy (hesla) sú dopredu určené pre danú úlohu, alebo ich určuje osoba poverená veliteľom počas plnenia úlohy.

Aktívna ochrana voči rušeniu a odpočúvaniu:
Tónové, alebo digitálne otváranie šumovej brány, scrambler a poloduplexná prevádzka.

FRAZEOLÓGIA PRE HLASOVÉ SPOJENIE

SLOVO

VÝZNAM

SPRÁVNE

schválenie od velenia že dané údaje sú správne

OPRAVA

oprava hlásenia, robí sa od poslednej správnej časti

NEODPOVEDAJ

na nasledujúci príkaz sa neodpovedá a udržuje sa rádiové ticho.

OVERENIE

po tomto povele sa pokračuje informáciami, ktoré si chceme overiť

OPAKUJEM

znovu opakujem správu

HLÁSKUJEM

následujúce informácie budu vyhláskované

SPRÁVA

správa, ktorá vyžaduje zaznamenanie / nahrávanie

PRÍJEM

toto je koniec mojej časti vysielania a odpoveď je vyžadovaná

KONIEC

toto je koniec mojej časti vysielania a ukončujem tým komunikáciu

PRIORITA

vyhradené pre prioritné správy ktoré majú prednosť

OPAKUJTE SPRÁVU

opakuj celé vysielanie odo mňa tak ako si ho dostal

PREPOŠLI (komu)

podaj moje hlásenie ďalej

ROZUMIEM

rozumel som správe, ktorú som dostal

OPAKUJ

opakuj celé posledné hlásenie

TICHO

rádiové ticho

TICHO ZRUŠENÉ

koniec rádiového ticha

SPRÁVA OD

toto vysielanie je z stanice

ČAS

okamžite nasleduje časový údaj, napr. DTG

OVER SPRÁVU

over tvoje vysielanie u pôvodcu vysielania a pošli naspäť správnu verziu

ČAKAJ

počkaj, krátka pauza

VYČKÁVAJ

počkaj na dlhšie ako pár sekúnd, dlhá pauza

WILCO

Will Copy, rozumel som

CHYBA

tvoje nasledujúce vysielanie bolo nesprávne, treba ho opraviť od poslednej správne časti

 

MEDZINÁRODNÁ FONETICKÁ ABECEDA

Písmeno

Kódové slovo

Fonetický prepis

Písmeno

Kódové slovo

Fonetický prepis

A

Alpha

ˈælfɑ

N

November

noˈvembə

B

Bravo

ˈbrɑːˈvo

O

Oscar

ˈɔskɑ

C

Charlie

ˈtʃɑːli

P

Papa

pəˈpɑ

D

Delta

ˈdeltɑ

Q

Quebec

keˈbek

E

Echo

ˈeko

R

Romeo

ˈroːmiˑo

F

Foxtrot

ˈfɔkstrɔt

S

Sierra

siˈerɑ

G

Golf

Gʌlf

T

Tango

ˈtængo

H

Hotel

Hoːˈtel

U

Uniform

ˈjuːnifɔːm

I

India

ˈindiˑɑ

V

Victor

ˈviktɑ

J

Juliet (ANSI)

ˈdʒuːliˑˈet

W

Whiskey

ˈwiski

K

Kilo

ˈkiːlo

X

X-ray

ˈeksˈrei

L

Lima

ˈliːmɑ

Y

Yankee

ˈjænki

M

Mike

Mɑik

Z

Zulu

ˈzuːluː

 

VOLACIE ZNAKY, KÓDOVÉ NÁZVY (SIGNÁLOVÉ TABUĽKY) A HESLÁ:

Volacie znaky – Určujú sa jak jednotlivým účastníkov, tak celý skupinám, pre jednoduchosť tohto článku sa budeme venovať volacím znakom jednotlivcov. Volacie znaky poznáme: úplné, skrátené a úplne skrátené.

Úplný volací znak – 67 ALFA 13
– používa nadriadený ktorý ma pod sebou viacero účastníkov s volacím znakom ALFA 13 a potrebuje ich lepšie rozlýšiť.

Skrátený volací znak – ALFA 13
– najčastejšie používaný volací znak, ktorý používajú účastníci ktorý sa musia medzi sebou rozlíšiť jak slovom, tak aj číslicou. Príklad: „ALFA 13, ALFA 13 tu BRAVO 12, príjem.“

Úplne skrátený volací znak – 23
– používajú medzi sebou členovia malej jednotky aby čo najviac minimalizovali čas vysielania, príklad: „12 tu 13, vykonaj obchvat zľava, príjem“

Kódové názvy a heslá – Záujmovým cieľom, prechodovým bodom, výrazným terénnym objektom a tvarom, alebo v podstate čomukoľvek, sa môžu priradiť kódové názvy (OBJ – Objekty), presne kvôli tomu aby sa nepoužívali otvorené názvy dedín, ciest, lesíkov, križovatiek atď, ktoré uľahčujú protistrane orientáciu. Pre zjednodušenie sa všetkým ostatným výrazným bodom ktoré nepredstavujú ciele, môžu priradiť iba číselné orientačné body.

Príklad:
Hlavná základňa = OBJ MORDOR
Obec Marjah = OBJ MINAS TIRIT
Obec Azarkat = OBJ MINAS MORGUL
Križovatka do Pakistanu = Orientačný bod 21 (OB21)
Výrazný lesík pod základňou = OB34
Betónové cesty = ŠĚDÉ ČIARY
Poľné cesty = HNEDÉ ČIARY

Tieto kódové názvy by sa mali pre predávanie polôh využívať najčastejšie aby sa nemuseli prenášať MGRS alebo UTM súradnice. Prenášanie by bolo typu: „ALFA 13 tu ALFA 12, naša poloha plus 20 severo-východ od OB21, príjem.“ alebo „SPARTAN 01 tu LIZZARD 12, RTB na objekt MORDOR, príjem“.

Číselná kódovacia tabuľka – Ak nastane situácia kedy je potrebné odvysielať nejakú číselnú správu (čas, súradnice, počty, atď) tak sa každému číslu od 0-10 sa priraďuje náhodný znak. Ak náhodou vysielate svoju polohu v MGRS a nepriateľ nepozná vašu šifru, nemá žiadnu šancu presne určiť vašu polohu. Príklad:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

F

U

T

B

A

L

D

R

E

S

Kódovacia tabuľka súvisí aj s heslami. Každému účastníkovi bude priradené číselné zvolanie a odpoveď ktorú bude musieť odvysielať späť. Ak protistanica odvysiela číselnú odpoveď, ktorá po dešifrovaní nebude sedieť s odpovedanou ktorá bola dopredu určené, vieme že sa jedná o cudzieho účastníka, s ktorým sa komunikácia preruší.

SPARTAN 56

SNAKE 67

SNAKE 67, tu SPARTAN 56, 428 31, príjem.

 
 

SPARTAN 56, tu SNAKE 67, 820 53, príjem.

SNAKE 67, tu SPARTAN 56, rozumiem, koniec.

 

Signálová tabuľka – Používa sa ešte pre väčšie skrátenie doby vysielania a lepšie zabezpečenie. Jednotka môže takto zakódovať svoje jednotlivé činnosti, ktoré má pri danej úlohe vykonať, príklad:

SIGNÁL

ČINNOSŤ

ÚSVIT

Pohotovosť k plneniu úloh

POTOK

Zahájanie presunu po stanovenej trase

STEAKHOUSE

Bezpečnostná zastávka – SECHALT

KAMEŇ

Dosiahnutie stanoveného priestoru

JASTRAB

Prieskum určeného priestoru

VÝPLACH

Opustenie stanoveného priestoru

ODPOJENIE

Ukončenie plnenia úloh

KOLESO

Zhromaždenie veliteľov

HRADBA

Zaujatie kruhovej obrany

STENA

Zaujatie obrany v stanovenom priestore a čase

PEVNOSŤ

Pohotovosť obrany

DUNA

Zaujatie záložných postavení

MORDOR

Paľba do úseku sústredenej paľby

ZLOMENÝ ŠÍP

Prelomenie obrany nepriateľom

TARAWA

Prechod na záložnú frekvenciu

RANGER

Návrat bojového zaistenia

OHEŇ

Kontakt s nepriateľom

TIGER

Prechod do útoku

DOPLNENIE

Doplnenie munície

AKTÍVNA OCHRANA VOČI RUŠENIU A ODPOČÚVANIU

CTCSS/DCS otváranie šumovej brány – (CTCSS – Continuous Tone Coded Squelch System), majú ho takmer všetky vysielačky a je veľmi jednoduchý, je založený na trvale vysielanom nízkom tóne so špecifickou frekvenciou pod hovorovým spektrom. Vysielačky s odlišným nastavením CTCSS kódu sa nepočujú, neotvorí sa im šumová brána. Každá vysielačka si môže zvoliť až z 50 tónov/kódov.
(DCS – Digital Coded System),  zase každá nemá, ide o podobný systém ako CTCSS ale miesto trvalého tónu sú trvalo vysielané dáta s identifikačným kódom. Jednotlivé kódy sú tvorené po 3x osmičkovými číslami. CTCSS/DCS kódy majú celosvetový štandard, takže každá rádiostanica ich má rovnaké, či už Puxa alebo Bao s kompatibilitou by nebol problém, tieto kódy nájdete na nete alebo v manuály čo ste dostali s vysielačkou. Pri použití jedného z týchto dvoch nastavení docielite toho že Vás nebude možné rušiť vysielaním inej rádiostanice na rovnakej frekvencií ak nebude mať nastavený rovnaký CTCSS/DCS kód. (Vo vysielačke nájdete v možnostiach pod skratkou CTS a DCS)

Scrambler (maskovač) – Ide o veľmi jednoduchý amplitúdový maskovač komunikácie, dá sa nastaviť od hodnoty 1 – 9 u väčšiny vysielačiek PUXING, a ,,mal by byť“ kompatibilný aj s inými vysielačkami ktoré majú túto možnosť. Maskovač náhodne porozhadzuje výšky/amplitúdy hlasu, bez rovnakej úrovne maskovača počujete iba divné piskotanie a nič zrozumiteľné. (Vo vysielačke nájdete v možnostiach pod skratkou SCR)

Poloduplexná prevádzka – Umožňuje nastaviť dve rozličné frekvencie, jednu na príjem a druhú na vysielanie, nevýhodou je, že sa takto dajú nastaviť proti sebe iba dve rádiostanice ktoré by dokázali navzájom komunikovať. (Vo vysielačke nájdete v možnostiach pod skratkou OFFSET)

NADVIAZANIE SPOJENIA MEDZI DVOMA ÚČASTNÍKMI

Nadviazanie spojenia medzi dvoma účastníkmi sa skladá z troch úkonov:
a) riadiaca stanica volá podriadenú stanicu,
b) podriadená stanica odpovedá na volanie,
c) riadiaca stanica potvrdí príjem odpovede podriadenej stanice.

Nadviazanie spojenia medzi dvoma účastníkmi:

CHARLIE 56

LIMA 67

LIMA 67, LIMA 67 tu CHARLIE 56, príjem.

 
 

CHARLIE 56, tu LIMA 67, príjem.

LIMA 67 tu CHARLIE 56, rozumiem, koniec.

 

Kontrola spojenia medzi dvoma účastníkmi:

CHARLIE 56

LIMA 67

LIMA 67, tu CHARLIE 56, KONTROLA SPOJENIA, AKO MA POČUJEŠ? príjem.

 
 

CHARLIE 56, tu LIMA 67, ROZUMIEM ZA 5, príjem.

LIMA 67 tu CHARLIE 56, rozumiem, koniec.

 

NADVIAZANIE SPOJENIA MEDZI VIAC AKO DVOMA ÚČASTNÍKMI

1) Prvý spôsob je nadviazanie spojenia s použitím obežníkového (skupinového) volacieho znaku.
2) Druhý spôsob je nadviazanie spojenia s použitím vlastných volacích znakov.

Nadviazanie spojenia sa skladá z týchto úkonov:
a) riadiaca stanica volá podriadené stanice,
b) podriadené stanice odpovedajú v stanovenom poradí,
c) riadiaca stanica potvrdí príjem odpovede podriadeným staniciam.

A) Nadviazanie spojenia obežníkovým volacím znakom sa používa pri nadväzovaní spojenia so všetkými účastníkmi v rádiovej sieti.

PAPA 38 (Obežníkový volací znak „PAPA“)

ALFA 48

LIMA 65

KILO 57

PAPA, PAPA, PAPA, TU PAPA 38, príjem.

PAPA 38 tu:

PAPA38 tu:

PAPA 38 tu:

 

ALFA 48,

príjem.

   
   

LIMA 65,

príjem.

 
     

KILO 57,

príjem.

PAPA, PAPA, PAPA, TU PAPA 38, rozumiem, koniec.

     

B) Nadviazanie spojenia v rádiovej sieti s použitím vlastných volacích znakov sa používa vtedy, keď sa spojenie nadväzuje maximálne medzi štyrmi účastníkmi.

ROMEO 56

OCTOBER 67

TANGO 72

OCTOBER 67, TANGO 72,

tu ROMEO 56, príjem.

   
 

ROMEO 56, tu
OCTOBER 67, príjem.

 
   

ROMEO 56, tu TANGO 72, príjem.

OCTOBER 67, TANGO 72,

tu ROMEO 56, rozumiem, koniec.

   

NEJAKÉ ĎALŠIE TYPY AKO OPTIMALIZOVAŤ SVOJU RÁDIOSTANICU

• Majte anténu vždy mimo krytu! Neukladajte si vysielačku s krátkou anténou na opasok alebo na chrbát, vaše telo pohlcuje vyžiarenú EM energiu a úplne mení vyžarovaciu charakteristiku antény.
• Nastavte si hodnotu šumovej brány na 1! Umožní zachytiť aj veľmi slabý signál, teda rádiostanicu ktorá je značne vzdialená alebo vysiela s nízkym výkonom. Nevýhodou je že tento signál môže byť riadne zašumený, v nastaveniach to nájdete pod skratkou SQL.
• Používajte dlhú anténu! Ak sa dá, zaobstarajte si dlhšiu anténu, dlhšie antény poskytujú väčšiu efektívnu plochu na vysielanie a príjem (teda lepší zisk antény). Zlepšíte tým dosah a kvalitu vysielania. Ak si takúto anténu zaobstaráte, nijak ju neohýbajte alebo neskracujte! Zmeníte tým vyžarovací odpor a môže dôjsť k zničeniu vysielača.
• V závislosti na ploche na ktorej pôsobíte, nastavte primeraný vysielací výkon. Ak pôsobíte ako malý tím a budete sa od seba vzďaľovať na menej ako 1500 m, kľudne Vám bude stačiť výkon vysielača 1W, poprípade aj 0,5W. Značne tým ušetríte batérie a vydržia Vám dlhšie.

V ďalšom článku z téme rádio-komunikácia sa budeme zaoberať správnym odosielaním hlásení, akými sú CONTACTREP, SALUTEREP, OCOKAREP, SITREP, MEDEVACREQ, IED/UXOREP, atď.

 

ZDROJE:
VOJENSKÁ TAKTIKA, Vysokoškolská učebnica, Peter SPILÝ, Michal HRNČIAR; ISBN 978-80-8040-471-0
Príručka pre vojaka OS SR
FM 24-18, TACTICAL SINGLE CHANNEL RADIO COMMUNICATIONS TECHNIQUES
FM 6-02.53 TACTICAL RADIO OPERATIONS 
CZK – TR-77 (tabuľka radistu)

Comments

comments