WARNO, OPORD, FRAGO – čo to je?

V dnešnom článku by som rád nadviazal na články Pohľad zvnútraTLP – Troop Leading Procedures a predstavil Vám dokumenty, ktoré nám v milsim jednotke Die Erste Kompanie, ktorej som členom, pomáhajú pri plánovaní a realizácii našich tréningov a akcií. Tieto dokumenty sú Varovný rozkaz (WARNO alebo WNGO), Operačný rozkaz (OPORD) a Čiastočný rozkaz (FRAGO).

Tento článok v žiadnom prípade nemá byť super-univerzálnym návodom ako sa veci majú robiť, je to len jednoduchá prezentácia toho, čo v jednotke máme zaužívané. Článok môže poslúžiť iným tímom a jednotkám ako inšpirácia pri zostavovaní vlastných dokumentov. Taktiež na konci článku sú odkazy na vzorové dokumenty z minuloročnej akcie Operation Mustang. My sme pri tvorbe našich vychádzali z voľne dostupných manuálov a iných dokumentov, predovšetkým manuály Armády USA, Armády Českej Republiky a Ozbrojených Síl Slovenskej Republiky a normy NATO STANAG. Všetko sme si to samozrejme zjednodušili a prispôsobili na naše podmienky.

Pri plánovaní vychádzame predovšetkým z postupov, ktoré sú popísané vo vyššie zmienených článkoch. Jedným z krokov je vydanie Varovného rozkazu (Warning Order – WNGO, WARNO). Tento dokument koncipujeme v dostatočnom časovom predstihu pred danou akciou, spravidla to býva minimálne týždeň vopred. Ako už z názvu vyplýva, podstatou rozkazu je varovať – pripraviť podriadené jednotky či jednotlivcov na nadchádzajúcu akciu. V prvej časti krátko odpovedá na tzv. otázky 5W (who, what, when, where , why), teda kto, čo, kedy, kde a prečo ohľadom popisu misie. V najrozsiahlejšej časti nazvanej Koordinačné inštrukcie WARNO obsahuje predovšetkým zoznam výstroje potrebnej k vykonaniu akcie. Tento zoznam by mal obsahovať akúkoľvek výstroj, o ktorej sa predpokladá, že bude na akcii potrebná, aj keby mala byť použitá iba jediný krát alebo vôbec. Typický príklad je pláštenka do dažďa, tzv. pončo – predpoveď počasia môže ohlasovať dážď, no ten prísť nemusí, každopádne je ale dobré sa poistiť a pončo si zobrať – mimo iné poslúži aj ako strecha núdzového prístrešku. Po zozname výstroje nasleduje krátky popis časového rozvrhu. Najčastejšie tam uvádzame iba čas a miesto stretnutia, táto sekcia ale môže informovať aj o rozsahu času určenom na misiu, aby sa účastníci vedeli prispôsobiť. Koordinačné inštrukcie obsahujú ešte aj informácie o tom, ako bude organizovaná doprava do priestoru akcie, ako bude organizované prespatie v prípade viacdňových akcií a taktiež informácie o predpokladanom potrebnom množstve potravín a vody. WARNO uzatvára posledná krátka časť, kde je uvedená štruktúra velenia, minimálne teda meno veliteľa, prípadne jeho zástupcu a tiež kontaktné údaje na túto osobu(y).

Ďalším vydávaným dokumentom je Operačný rozkaz (Operation Order – OPORD). Tento dokument by mal byť vydaný takisto v dostatočnom časovom predstihu pred akciou, u nás to býva najmenej 4-5 dní pred akciou. OPORD je už podstatne rozsiahlejší ako WARNO, jeho úlohou je účastníkom podať všetky kritické informácie o misii. V prvom rade by mal obsahovať informácie o použitých zdrojoch, prípadne odkazy na ne alebo prípadne môžu byť zdroje pripojené k rozkazu ako príloha. Väčšinou tu odkazujeme na použité mapy či satelitné snímky oblasti, prípadne aj schémy a rôzne nákresy. Nasleduje sekcia Situácia – v tejto je krátky súhrn relevantných informácií s priamym vzťahom k misii. Je tam zvyčajne aj náznak úloh a prípadne podmienky splnenia/nesplnenia. V ďalšej sekcii sa zameriavame na analýzu terénu formou algoritmu OAKOC (Observation, Avenues of approach, Key terrain, Obstacles, Cover and concealment) – teda do slovenčiny preložené ako Pozorovanie, Spôsoby prístupu, Kľúčový terén, Prekážky, Kryt a skryt. Súčasťou tejto sekcie by mali byť aj informácie o predpovedi počasia – okrem predpokladanej teploty a množstva zrážok sú kľúčovými informáciami aj časy východov a západov Slnka a Mesiaca. Pokračujeme sekciou s popisom nepriateľských síl – ak sú na akcii prítomné. K tomuto popisu používame algoritmus SALUTE (Size, Activities, Location, Unit, Time, Equipment) – znova po slovensky teda Veľkosť, Aktivity, Umiestnenie, Útvar, Čas a Vybavenie síl nepriateľa. Opäť nasleduje sekcia s odpoveďami na otázky 5W ohľadom vlastných síl a konkrétnych úloh vlastným silám. V ďalšej sekcii je spísaný plán prevedenia misie – tu sú uvedené konkrétne časy, súradnice záujmových bodov, ak je to potrebné tak aj konkrétne úlohy jednotlivým oddielom vlastných síl. Taktiež je tu miesto pre koordinačné inštrukcie, kde je vhodné doplniť informácie, ktoré sa od vydania WARNO zmenili – napr. výstroj naviac oproti zoznamu vo WARNO.  Taktiež sa tu zopakujú kľúčové faktory misie a špeciálne inštrukcie. Ďalej OPORD pokračuje sekciou Podpora, kde sú uvedené opäť informácie ohľadom dopravy do priestoru akcie, prípadný zoznam špeciálneho vybavenia a informácie o potrebnej munícii. Záverečnou časťou našich OPORDov je sekcia Velenie&spojenie. Táto sekcia obsahuje zoznam a štruktúru veliacich prvkov misie a prípadne kontaktné informácie na nich. Taktiež obsahuje časť spojenie, kde sú uvedené spojovacie informácie a teda tabuľka frekvencií pre jednotlivé pásma použitých rádiostaníc, volacie znaky oddielov a kľúčových osôb, použité zvolania a odpovede pri nadväzovaní kontaktu s neznámymi. Tiež sú tu uvedené špeciálne inštrukcie pre spojárov a prípadne tabuľka dohodnutých signálov pre rôzne situácie. Celkom na konci sú k OPORDu pripojené prípadne prílohy.

Špeciálnym typom dokumentu je Čiastočný rozkaz (Fragmentary Order – FRAGO). Tento rozkaz slúži na oboznámenie podriadených prvkov so zmenami v OPORDe. Pokiaľ po vydaní Operačného rozkazu dôjde k výrazným zmenám, namiesto nového OPORDu je možné vydať len FRAGO – obsahuje presne tie isté sekcie ako OPORD, avšak sú spísané iba tie, v ktorých sa nachádza zmena. Napr. došlo k zmene velenia, takže je vydané FRAGO, kde je iba sekcia Velenie&spojenie, časť velenie a tu je aktualizovaný zoznam veliacich prvkov. FRAGO môže byť vydávané aj priamo počas akcie v bojovom poli, pokiaľ chce veliaci prvok oboznámiť podriadených so zmenami.

Dúfam, že tento článok Vás zaujal a bude Vám nápomocný pri tvorbe a plánovaní vlastných akcií. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese info@milsim-portal.sk.

Súbory na stiahnutie:

opord_op_mustang
warno_op_mustang

Comments

comments