TLP – Troop Leading Procedures I.

Plánovanie je proces, ktorý musí absolvovať každý veliteľ aby pripravil svoju jednotku na splnenie pridelenej bojovej úlohy. Vo vojenskej terminológií sa využíva tzv. Plánovací proces malých taktických jednotiek (Ang. skratka: TLP – Troop Leading Procedures). Na úrovní práporu a vyššie prebieha „MDMP – Military Decision Making Process“ už za pomoci štábu. V tomto článku čerpáme z pôvodných vojenských manuálov ozbrojených síl členských štátov NATO ktoré sú voľne dostupné.

 

TLP je dynamický proces používaný najčastejšie veliteľmi jednotiek o sile družstva až čaty (12 – 30 ľudí), za účelom analýzy úlohy ktorú má jednotka vykonať, vypracovania plánu a prípravy jednotky na plnenie úlohy. Na väčších akciách sa bez takéto plánovania nezaobídete, a v nejakom rozsahu, menšom či väčšom, ho musí absolvovať každý veliteľ airsoftového tímu.

Operácia bez plánu je už dopredu odsúdená na neúspech, z vlastnej skúsenosti viem že je lepšie stráviť 2 hodiny plánovaním 10 minútovej operácie, než len zobrať zbraň a ísť vpred „hurá“ systémom a potom sa čudovať dve hodiny na respawne prečo sa Vám nič nepodarilo, ale vráťme sa k TLP. Toto plánovanie môže v závislosti na čase ktorý máte k dispozícií prebiehať dvoma metódami:

a) Postupnou metódou: vtedy začínate svoje plánovanie až po skončení plánovania vášho nadriadeného veliteľa, ktorý Vám vysvetlí svoj plán alebo stratégiu, poskytne vám všetky dostupné informácie a vydá úlohy.

b) Súbežnou metódou, vtedy začínate svoje plánovanie hneď po prijatí prvotných informácií od nadriadeného a postupne ako budú ďalšie informácie prichádzať ich zahrniete do svojho plánovania. Táto metóda sa používa najčastejšie pretože dovoľuje maximálne využiť váš dostupný čas, a čas ostatných členov jednotky ktorý môžu lepšie využiť na prípravu. TLP sa skladá z ôsmich krokov z ktorých niektoré majú aj svoju vlastnú analýzu a nezáleží na akom poradí ich budete spracovávať:

1. Prijatie celkovej úlohy

2. Vydanie predbežného nariadenia (WNGO).

3. Spracovanie prvotného plánu operácie

4. Presun.

5. Prieskum.

6. Dokončenie plánu operácie.

7. Vydanie operačného rozkazu (OPORD).

8. Dohľad a doladenie.

1. Prijatie celkovej úlohy

Úloha vám môže byť vydaná buď ústne, písomne alebo najčastejšie pomocou brífingu. Po prijatí nejakej úlohy sa nebojte spýtať na všetky informácie ktoré pokladáte za dôležité a ktorých si myslíte že by vám mohli pomôcť, vždy sa radšej uistite u nadriadeného či ste úlohu pochopili správne, následne by ste mali začať spracovávať svoj plán, spracovanie sa skladá z dvoch krokov, z počiatočnej analýzy a časového rozpočtu na plánovanie a prípravu operácie.

a) Počiatočná analýza

Analýza sa sústreďuje na hodnotenie faktorov, ktoré sú vo vojenskej terminológií vyjadrené anglickým akronymom METT-TC. Jednotlivé písmená skratky sú časti, ktoré musíte podrobiť analýze.

Faktory METT- TC:

M Mission Celková úloha
E Enemy Nepriateľ
T Terrain and Weather Terén a počasie
T Troops and support available Jednotky a podpora
T Time available Dostupný čas
C Civil considerations Civilné aspekty

Civilnými aspektami sa väčšinou na airsofotvých akciách nemusíme zaoberať, ak nehráme v tesnej blízkosti nezúčastnenej civilnej populácie alebo ak sa nejedná o naozaj reálnu Mil-SIM akciu v ktorej hrá LARP dôležitú úlohu. Analýzu METT-TC si podrobne rozpíšeme nižšie.

b) Časový rozpočet

Jednou z prvých vecí ktoré by ste pri plánovaní mali brať do úvahy je dostupný čas, zásadou je že na svoje vlastné plánovanie si vyčleníte maximálne 1/3 dostupného času. Svoj čas je lepšie si rozložiť tak aby ste stihli analyzovať, spracovať a naplánovať svoju operáciu podľa bodov ktoré tu budú nasledovne spomenuté. Zvyšné 2/3 si vyčleníte na plánovanie a prípravu vašich podriadených veliteľov.

2. Vydanie predbežného nariadenia (WNGO-Warning Order)

Hneď po spracovaní prvotnej analýzy a časového rozpočtu by ste mali zhrnúť všetky dostupné informácie ktoré vám pomáhajú pri plánovaní. Z týchto informácií by ste mali vybrať body ako je situácia, celková úloha a spôsob vykonania a oboznámiť s ním svojich podriadených (veliteľov družstiev alebo tímov).

3. Spracovanie prvotného plánu operácie (tentative plan)

Po vydaní predbežného nariadenia by ste mali pristúpiť ku spracovaniu vášho prvotného plánu. Celá táto činnosť môže byť len vašou úvahou, alebo k nej môžete prizvať aj svojich podriadených a vytvoriť si taký svoj malí štáb, v podstate by ste mali spraviť čokoľvek čo by vám pri plánovaní mohlo pomôcť. Spracovanie prvotného plánu pozostáva z dvoch oblastí:

a) analýzy faktorov METT-TC,

b) prípravy variantu činnosti (COA).

a) Analýza faktorov METT-TC je pokračovaním počiatočnej analýzy vykonanej v 1.kroku.

Mmission – celková úloha, ako veliteľ by ste mali rozumieť celkovej úlohe až o dva stupne vyššie, to znamená že ak ste napríklad veliteľom tímu, tak by ste mali poznať zámer veliteľa družstva, a veliteľa čaty. Presne by ste mali vedieť čo máte vykonať a svoje plánovanie sústrediť na to a nezaoberať nepodstatnými vecami.

E – enemy – nepriateľ; analýza nepriateľa, ktorú vykonávate môže začať už dávno pred samotnou akciou vlastným prieskumom. Na väčších akciách sa vytvárajú na sociálnych sieťach skupiny jednotlivých strán, aj keď sú súkromné, môžete z nich vyčítať aspoň počet ľudí, z toho dostanete aspoň hrubý odhad veľkosti vašej opozície, infiltrovať sa do takejto skupiny nie je vôbec ťažké a môžete tak získať nedoceniteľné informácie. Nie je problém si vyhľadať na FB stránky jednotlivých tímov ktoré sa akcie zúčastnia, prieskumom ich fotoalbumov a príspevkov na nástenke sa dá toho zistiť naozaj veľa užitočného

Tesne pred začatím akcie sa niekedy dozviete rôzne info rovno od organizátora, ďalej si všímajte na nestrelných miestach pred akciou zbrane vášho nepriateľa, ich dostrel, kadenciu, alebo spoľahlivosť. Veľa ľudí sa pred začiatkom akcie „machruje“ svojou výzbrojou a výstrojov a asi si neuvedomujú že dávajú o sebe informácie, ktoré môžete neskôr využiť vo váš prospech.

Celkovo by ste ako veliteľ mal analyzovať:

– Štruktúru nepriateľa, ( počty, rozdelenie do celkov, velenie, dôležité osoby)

– Rozmiestnenie nepriateľa, (známe bojové postavenia, sektory v ktorých operujú jednotlivé jednotky)

– Spôsobilosti nepriateľa, ( akou rýchlosťou sa dokážu presúvať, ich dostupnú techniku, výzbroj, výstroj a aj morálku)

– Predpokladaný alebo možný variant činnosti nepriateľa (ako sa asi zachová pri napadnutí alebo spozorovaní, aká je jeho najpoužívanejšia taktika, napr. obchádzanie)

T – Terén a počasie (Terrain and Weather)

Čo sa týka analýzy terénu, v tomto vám dosť pomôže ak dokážete dobre čítať z mapy, odporúčam zaobstarať si nejakým spôsobom originálne vojenské mapy, z nich sa dozviete oveľa viac než z civilných. Čo sa týka máp vydaných organizátorom, tak ich kvalita a spracovanie sa kvalitou vždy líši, pri nejakých zdrapoch iba z rozmazanou fotkou z Google Earth by som radšej odporučil si spraviť vlastnú mapu alebo náčrt.

Ak viete v akom priestore sa bude akcia odohrávať tak s analýzou terénu môžete začať už doma, a to napríklad použitím toho Google Earth, určite vám to potom uľahčí orientáciu v priestore akcie. Vojenské aspekty terénu, na ktoré by ste sa mali zamerať, sú označené akronymom OAKOC:

O Observation and fields of fire Možnosti pozorovania a vedenia paľby
A Avenues of approach Koridory prístupu
K Key terrain Kľúčový terén
O Obstacles Prekážky
C Cover and concealment Kryty a možnosti skrývania

Koridory prístupu sú trasy, ktoré vedú k cieľovému objektu alebo ku kľúčovému terénu, posudzujú z hľadiska ich priechodnosti, rozoznávajú sa kategórie priechodný, ťažko priechodný a nepriechodný. Kľúčový terén je priestor, ktorého obsadenie, udržanie alebo kontrola pre vás, alebo pre nepriateľa predstavuje výhodu.

Prekážky sú všetky prirodzené alebo umelé objekty, ktoré zabraňujú manévru alebo ho komplikujú, môžu to byť príkre svahy, lesný porast, vodné toky, priehrady, mestská zástavba, mínové polia atď.

Kryty sú časti terénu, ktoré poskytujú ochranu pred prostriedkami priamej paľby, ako napr. terénne vlny, rokliny a pod. Priestory vhodné na skrývanie vás chránia len pred pozorovaním ale, ako lesný porast, kroviská a iné.

Počasie hrá pri plánovaní dôležitú úlohu, ideálne počasie si nevyberáme ale v každom prípade ho môžete využiť ako svoju výhodu, alebo sa mu prispôsobiť, analyzujte vplyv terénu a počasia na činnosť vašej jednotky ako aj na činnosť nepriateľa.

Aspekty počasia s možným priamym vplyvom na priebeh operácie sú:

– viditeľnosť (tma, hmla, opar a iné),

– vietor,

– zrážky (dážď, sneženie),

– oblačnosť,

– teplota a vlhkosť.

T – Jednotky a podpora (Troops and support available)

Ako veliteľ by ste mali analyzovať aj bojovú úroveň svojej jednotky tá je vyjadrená ľudskou silou, morálnym stavom, úrovňou prípravy a skúsenosťami, druhmi, početnosťou a stavom techniky a munície. V súvislosti s konkrétnymi podmienkami operácie špecifikujte silné a slabé stránky jednotky. Obdobná analýza sa týka všetkých jednotiek a prostriedkov, ktoré podporujú jeho jednotku.

T – Dostupný čas (Time available)

Pokračujete v analýze časovo-priestorových aspektov operácie. Musíte zvážiť aj vplyv času na realizáciu a udržiavanie operácie. Analýza môže viesť ku korekcii pôvodného rozvrhu času pre podriadené jednotky.

C – Civilné aspekty (Civil considerations)

V tomto bode hodnotíte všetky civilné aspekty, ktoré by mohli ovplyvniť operáciu. V prostredí Mil-Simovksej akcie to môžu byť mienky a reakcií miestneho obyvateľstva (Larpistov) a podobne. Príkladmi môžu byť, požiadavky na humanitárnu pomoc alebo špecifické príkazy a obmedzenia týkajúce sa pravidiel nasadenia. Ak sa akcia nachádza v priestore v ktorom sa môžu nachádzať a nezúčastnené civilné osoby, alebo hráte v tesnej blízkosti obytných domov, je dobré pouvažovať aj nad reakciou takýchto osôb.

Článok vypracovali chalani z 2nd Battalion, 8th Marines, Echo Company reenacted , za čo im patrí naša vďaka.

Iron Legion

Comments

comments