Topografický manuál I.

Topografia

Dnes tu máme pre Vás prvý zo série pripravovaných článkov z oblasti topografie. Význam tejto problematiky je pre nás voj. profesionálov, military nadšencov ale aj pre turistov nesmierne veľký a vo svojej praxi sme sa stretli s rôznou úrovňou teoretický a praktických znalostí, ktoré je možné vo všeobecnosti považovať za nedostačujúce alebo veľmi slabé. Rovnako existuje množstvo mýtov a chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že sa o časť našich vedomostí a skúseností postupne podelíme. Opäť sa budeme snažiť o akýsi vstup a úvod ale aj mierne hlbšie informácie, ktoré budeme podávať čo najzrozumiteľnejšou formou a budeme sa snažiť nezachádzať do príliš hlbokých teoretických záležitostí, ktoré sú určené už pre iný level. Avšak v prípade akýchkoľvek nejasností alebo v prípade záujmu o hlbšie informácie, vieme ich ochotne poskytnúť individuálne.

Na to aby niekto mohol byť dobrý v topografií a orientácií v teréne je nevyhnutné aby spĺňal dva základné predpoklady – teoretické vedomosti a praktické skúsenosti/zručnosti. Jedno bez druhého nebude v praxi fungovať. Nápomocná je aj priestorová predstavivosť a schopnosť chápať terén ale to už sú vlastnosti, ktoré tím jednotlivcom, ktorí ich majú osvojenie si znalostí z topografie značne uľahčia. Topografiu sa dokáže naučiť naozaj každý, niekomu to ide ľahšie niekomu ťažšie ale dobrých výsledkov dokáže dosiahnuť naozaj ktokoľvek. Prvé naše články budú prevažne teoretické, s miernymi vstupmi z oblasti praxe. Uvedieme aj zopár cvičných úloh a rád do praxe. Ak budú tieto články úspešné a bude záujem, spracujeme pre Vás aj praktické články, ktoré po osvojení teórie budú viesť k správnej aplikácií v praxi.

 1. Orientácia v teréne bez mapy

Orientácia v teréne bez mapy spočíva v určovaní:

 • Svetových strán
 • Vlastného stanoviska alebo orientačných bodov (cieľov)
 • Vzdialeností
 • Smerov

Pre správne chápanie pojmov s ktorými budeme pracovať si na úvod zadefinujme čo sa presne rozumie pod terénom, terénnymi tvarmiterénnymi predmetmi. Tieto definície odporúčame si zapamätať nakoľko Vás budú sprevádzať celú topografiu.

Terén je ľubovoľná časť zemského povrchu tvorená terénnymi tvarmi a terénnymi predmetmi.

Terénne tvary sú súhrn nerovností zemského povrchu. Sú vyvýšené – ako napr. kopa, chrbát, alebo vyhĺbené – napr. úžľabina, zárez, ryha, údolie.

Terénne predmety – sú rôzne objekty na zemskom povrchu, delia sa na prírodné (lesy, vodné toky, porasty…) a umelé (budovy, komunikácie…)

  1. Určovanie svetových strán

Určovanie svetových strán je jedným zo základných prvkov orientácie.

Os rotácie zeme obrazne pretína zemeguľu v dvoch bodoch – severnom a južnom póle. Rovina preložená týmito pólmi a stanoviskom pozorovateľa pretína zemský povrch v priesečnici nazývanej zemepisný poludník, ktorý určuje smer sever-juh. Pri postavení sa smerom k severnému pólu je napravo smer východ a naľavo smer západ.

Pre bežnú orietnáciu sa používajú metódy s využitím polohy slnka, polárky alebo buzoly. Okrem týchto možností sa využíva ešte orientácia podľa mesiaca (tá je len orientačná) alebo orientácia s pomocou rôznych úkazov (opäť nespoľahlivé a orientačné). Tieto dve metódy nebudeme v našom článku hlbšie rozoberať nakoľko nie sú vhodné pre orientáciu v teréne v praxi a tento článok sa zameriava na topografiu nie sebazáchovu/prežitie.

   1. S pomocou slnka

Slnko určuje smer sever-juh v okamihu prechodu najvyšším bodom svojej dráhy (horná kulminácia). V našom časovom pásme je to 12:00 (resp. 13:00 pri letnom čase).

Časy uvedené vyššie sú praktické hodnoty tj. také s ktorými reálne môžeme pracovať. V skutočnosti pre stredoeurópske časové pásmo, ktoré je široké 15⁰ (ohraničené poludníkmi 7⁰30’ a 22⁰30’) v ktorom platí jednotný občiansky čas, zodpovedá kulminácií slnka v strede tohto pásma tj. na poludníku 15⁰. tento poludník prechádza napr. cez mesto Jindřichův Hradec (ČR) tam sa nachádza slnko v najvyššom bode presne o 12:00 nášho času. Na západe ČR na poludníku približne 12⁰ je tento čas 12:12 a na východe SR (obec Nová Sedlica kde vedie poludník 22⁰30’) je tento čas 11:30.

   1. S pomocou slnka a hodiniek

Vychádzame tu z princípov uvedených vyššie. Vo všeobecnosti platí, že slnko sa nachádza na juhu v čase 12:00 (13:00 letný čas). Pre orientáciu s pomocou hodiniek a slnka sa využíva nasledovný postup (platný pre severnú pologuľu):

Hodinky dáme do vodorovnej polohy. Malú (tj. hodinovú) ručičku zameriame na slnko. Os uhla medzi malou ručičkou a dvanástkou (jednotkou cez letný čas) smeruje približne na JUH.

POZOR – existuje mýtus a nesprávna formulácia tejto metódy, kde sa uvádza, že najkratšiu vzdialenosť medzi malou ručičkou a dvanástkou (jednotkou). Táto formulácia vo väčšine prípadov postačuje, ale sú prípady kedy bude viesť k opačnému výsledku! V skutočnosti tu platí pravidlo, že v doobedňajších hodinách postupujeme v smere hodinových ručičiek a túto vzdialenosť delíme na polovicu kde je JUH, v poobedných hodinách naopak pokračujeme v protismere hodinových ručičiek kde sa v strede nachádza JUH.

Hlbšia teória za týmto je nasledovná: Zem sa otáča okolo svojej osi za 24hod (toto otáčanie predstavuje zdanlivý pohyb slnka okolo zeme). Slnko teda prejde svoju zdanlivú dráhu okolo zeme za 24hod. Číselník ma 12 hodín, tj. predbieha dva krát pohyb slnka a preto je treba uhol na číselníku rozpoliť. O 12 hodine sa oba smery stotožňujú.

Toto určenie smeru nie je úplne presné. Uhly v rovine dráhy slnka sa nestotožňujú s uhlami vo vodorovnej rovine hodiniek. Rozdiel rastie s výškou zdanlivej dráhy slnka a s ubúdajúcou zemepisnou šírkou. V priemernej zemepisnej šírke (50⁰) môže v lete dosiahnuť chyba až 30⁰, v oblastiach pozdĺž rovníka je táto metóda určovania smerov nepoužiteľná.

Určenie smeru sever –juh sa dá spresniť nasledovne:

Hodinky uchopíme pri čísle 3 a 9 a skloníme ich k pozorovateľovi tak, aby slnko ležalo v rovine hodiniek. Na stred oblúka medzi malou ručičkou a dvanástkou (jednotkou pri letnom čase) kolmo priložíme steblo (paličku, zápalku…). Bez zmeny sklonu hodiniek s nimi otáčame vzhľadom na slnko tak, aby vrhnutý tieň zápalky prechádzal stredom číselníka. V tom okamihu (keď prechádza stredom) smeruje číslica 12 (1 pri lečnom čase) na juh.

   1. Podľa Polárky

Polárka sa nachádza takmer presne na severnom svetovom póle (je od neho odchýlená o 1⁰ čo je pre potreby bežnej orientácie zanedbateľné). Svoju polohu pri otáčaní zeme takmer nemení. Smer na Polárku teda z praktického hľadiska vždy vyznačuje smer na sever. Polárka je najjasnejšia hviezda súhvezdia Malého voza.

Nájsť Polárku je možné metódou päťnásobného predĺženia vzdialenosti hviezd β a α súhvezdia Veľkého voza. Alebo nasledovaním stredného bodu súhvezdia Kasiopeja v tvare W.

   1. Podľa buzoly (kompasu)

Táto metóda je pochopiteľne jedna z tých najpresnejších. Princíp spočíva v tom, že voľne otáčavá magnetka buzoly (kompasu) sa pôsobením zemského magnetizmu ustáli v smere magnetického poludníka, tj. jedným koncom smeruje na magnetický sever, druhým na magnetický juh. POZOR – magnetický poludník nie je totožný so zemepisným poludníkom. Vzájomná odchýlka sa nazýva magnetická deklinácia. Odchýlka magnetky na východ od zemepisného severu sa nazýva kladná, západná odchýlka sa nazýva záporná.

Hodnoty deklinácie pre stred mapového listu a pre dátum zhotovenia mapy sú uvedené na spodnom okraji každej vojenskej mapy. Pri štúdiu mapy si treba všimnúť dátum ku ktorému je deklinácia určená, presnú deklináciu pre aktuálny dátum ak by sme chceli byť úplne presní je treba prepočítať, avšak pre topografickú prax a orientáciu v teréne nie je potrebné úplne exaktné čislo.

Určovanie svetových strán pomocou buzoly je nasledovné – buzolu nastavíme na nulu (ryska na buzole a otáčavá stupnica budú vynulované), následne buzolou otáčame tak, aby nám severná strelka ukazovala sever na nule. Týmto spôsobom nájdeme magnetický sever, ktorý však vo väčšine prípadov pre orientáciu postačuje. (ostatné svetové strany znázorňujú písmená na buzole (N,E,S,W).

Magnetická deklinácia nie je na všetkých miestach zemského povrchu rovnaká, mení sa s miestom ale aj s časom. Okrem toho sa na zemskom povrchu nachádzajú miesta tzv, magnetických porúch, kde strelka nesmeruje na magnetický pól (na týchto miestach sa nedá buzola používať), rovnako sa buzoly nemôžu používať v blízkosti železných predmetov, elektrického vedenia vysokého napätia, rádiových staníc a rádiolokátorov, pokiaľ sú v činnosti.

Mapy sú orientované na zemepisný sever, buzoly sa orientujú na magnetický sever. Preto pri odčítaní hodnôt z mapy a ich následné hľadanie pomocou buzoly treba hodnoty upraviť o deklináciu. V našich podmienkach je deklinácia relatívne malá a teda ju netreba nutne brať pre orientáciu do úvahy.

Príklad: Vezmime si teoretickú hodnotu deklinácie -5⁰ (ide teda o zápornú deklináciu), z mapy sme vyčítali, že z bodu A sa na bod B dostaneme smerom 215⁰ (zemepisný smer), na buzole teda musíme upraviť hodnotu (keďže nás buzola bude navigovať na magnetický sever) a výsledná hodnota bude 215⁰+5⁰, čiže na buzole musíme nastaviť hodnotu 220⁰. V prípade kladnej deklinácie by to bolo 215⁰-5⁰ a teda nastavíme hodnotu 210⁰.

Realita vs. Mýtus – v praxi sme sa stretli s tým, že ľudia ktorí už o deklinácií počuli majú tendenciu ju za každú cenu pri práci s mapou uplatňovať a dávať ju do pozornosti (asi v snahe poukázať na vlastnú „úroveň“ znalostí topografie), skutočnosť je však taká, že to či deklináciu brať alebo nebrať do úvahy záleží od požadovanej presnosti meraní a aj od vzdialeností ktoré riešime. Pri praktickej navigácií v teréne nám hodnoty deklinácie na úrovni 1-3⁰, pri krátkych vzdialenostiach a s ohľadom na prirodzené odchýlenie sa od azimutu vplyvom presunu v teréne , netreba vôbec brať do úvahy. Význam uplatnenia deklinácie a úpravy hodnôt z mapy a tých ktoré budeme merať buzolou je tým väčší, čím je väčšia deklinácia a dlhšia vzdialenosť na ktorú sa budeme presúvať.

  1. Určovanie vzdialenosti v teréne

V podmienkach bojovej činnosti sa využíva niekoľko metód pre určovanie vzdialenosti:

 • Odhadom
 • Odkrokovaním
 • Pomocou milimetrového meradla
 • Dielcovou metódou
 • Z rýchlosti šírenia zvuku
 • Podľa rýchlosti a času pochodu
   1. Odhadom

Existujú dva základné spôsoby odhadu a to podľa zreteľnosti predmetov (za dobrej viditeľnosti vo dne) alebo pomocou známej dĺžky.

Metóda odhadu podľa zreteľnosti (uvedieme len orientačne nakoľko v rôznej literatúre nájdete rôzne hodnoty):

Rysy tváre

100m

Ľudská hlava

400m

Pohyb človeka

800m

Tank

1000m

Jednotlivé domy

4000m

Pomocou známej dĺžky: táto metóda si vyžaduje určitú priestorovú predstavivosť a skúsenosti (treba ju nacvičovať), najčastejšie sa využíva vo forme nanášania dĺžky futbalového ihriska.

   1. Odkrokovaním

Pri tejto metóde počítame dvojkroky (tj. vzdialenosť, ktorú spravíme pri chôdzi 1x ľavou a 1x pravou nohou), vo všeobecnosti sa využíva hodnota 1.5m na dvojkrok. Túto vzdialenosť si treba nacvičiť a zvyknúť si na ňu. Ideálne je premerať si dĺžku svojho dvojkroku, nakoľko vyšší ľudia majú túto hodnotu spravidla väčšiu, nižší menšiu. Rovnako aj terén do kopca skracuje dvojkroky a terén z kopca ich predlžuje. Pri dostatočnej praxi a nácviku človek dokáže dosahovať relatívne spoľahlivé a presné výsledky nameranej vzdialenosti. Vhodne je nacvičovať napr. na bežeckom ovále známej dĺžky, následne precvičovať v rôznom type terénu kde si ako pomôcku pre porovnanie prejdenú vzdialenosť odmeriame napr. pomocou GPS.

   1. Milimetrové meradlo

Pri tomto pravidle je potrebné poznať dĺžku alebo výšku predmetu v teréne (napr. výška budovy, el. stĺpu, rozmer vozdila a pod.)

Postup: pozorovateľ drží milimetrové meradlo (pravítko) vo vzdialenosti 60cm (dĺžka natiahnutej ruky) od oka a meria v mm výšku alebo šírku pozorovaného predmetu, ktorého rozmer je známy.

Z matematiky – podobnosť trojuholníkov platí pre vzdialenosť D (v metroch) nasledovné

Príklad: telefónny stĺp vysoký 6m zakrýva na meradle 10mm.

Stĺp sa nachádza 360m od pozorovateľa.

Toto pravidlo sa dá využiť aj na výšku postavy ktorá je v priemere 1.7m.

Príklad: Postava človeka zakrýva na meradle 5mm.

Postava je teda vzdialená približne 200m.

V prípade ak nie je dostupné milimetrové meradlo, môžeme využiť predmety so známym alebo približným rozmerom : šírka palca na ruke 25mm, hrúbka ceruzky 7mm, nábojnica 7.62×39 pri dne 11mm.

   1. Dielcové pravidlo

Pri tomto pravidle sme schopní s trochou praxe dosiahnuť spoľahlivé a relatívne presné výsledky. Toto pravidlo vychádza z rozdelenia kruhu (360⁰) na dielce (Dc). Samotné delenie na stupne je pre potreby presných meraní nedostačujúce a preto sa napríklad aj u delostrelcov využívajú práve dielce. Obdobne sa využívajú aj v topografií alebo aj u strelcov (tam však prevažuje imperiálna alternatíva MIL). Jeden dielec je vodorovný uhol, pod ktorým vidíme predmet dĺžky 1m (reálne je to o par mm viac ale pre prax sa využíva jeden meter) vo vzdialenosti 1000m (1 km). Kruh má 6000 dielcov. Môžete sa stretnúť aj so spomínanými MIL mierami (US protraktor, strelecká prax a pod.) kde je to obdobne vodorovný uhol pod ktorým pozorujeme predmet dĺžky 1 yard na 1000yardov, kruh ma 6400 MIL.

Optické prístroje v našich podmienkach, ktoré sú vybavené meracou osnovou sú spravidla v dielcoch (pozor na možnosť zahraničných optických prístrojov s MIL osnovou ako aj puškohľady s MIL-DOT osnovou). Medzi také nerozšírenejšie u nás patria ďalekohľady D-6, Di-6, EDF, alebo aj puškohľad PSO-1 z Opu SVD.

Nižšie na obrázku je príklad osnovy ďalekohľadu EDF. Vzdialenosť medzi dvoma dlhými čiarkami je 10 Dc (0-10), vzdialenosť medzi dlhou a krátkou čiarkou je 5 Dc (0-05). Optika PSO-1 ma rozsah 0-10 (čiže 10 Dc) do oboch strán, a teda vo výsledku 20 Dc.

Platí tu vzorec:

Kde L je vzdialenosť objektu, B je jeho dĺžka (výška), počet dielcov je počet dielcov pod ktorým daný objekt pozorujeme. Jednoduchá matematika nám teda dáva, že vzdialenosť objektu, ktorá nás zaujíma sa vypočíta nasledovne:

Príklad: Vedľa objektu, ktorého vzdialenosť nás zaujíma sa nachádza telegrafný stĺp vysoký 6m. Cieľ pozorujeme pod uhlom 0-03 (3 Dc)

Objekt je teda vzdialený 2000 metrov.

   1. Podľa rýchlosti šírenia sa zvuku

Touto metódou vieme odhadnúť vzdialenosť streleckých stanovísk, bombových výbuchov a pod. od stanoviska pozorovateľa.

Podstata tejto metódy vychádza z toho, že rýchlosť šírenia sa svetla je prakticky nekonečná, kým rýchlosť šírenia sa zvuku je iba 330m za sekundu (cca. 1km za 3 sekundy). Určujeme teda časový rozdiel od spozorovania javu (výbuchu, záblesku) do okamihy kedy počujeme sprievodný zvuk. Vzdialenosť D v km teda vypočítame:

Príklad: Zo stanoviska sme spozorovali výstrel výbuch delostreleckého granátu, pri meraní času do okamihu kým sme výbuch počuli sme namerali čas 6 sekúnd.

Miesto výbuchu je teda 2km vzdialené od miesta pozorovania.

   1. Podľa rýchlosť a času pochodu

Táto metóda vychádza zo vzťahu, že dráha (D) = rýchlosť (v) * čas (t).

Okamžitú rýchlosť vozidla udáva rýchlomer v km/h, čas sledujeme na hodinkách.

Príklad: vozidlo šlo 20minút rýchlosťou 45km/h. Akú dráhu prešlo?

Vychádza sa zo všeobecného vzorca:

Vozidlo prešlo 15 km.

Podobne je tomu aj pri chôdzi, ak vezmeme priemernú chôdzu človeka 5 km/h (v niektorej literatúre sa uvádza hodnota 4 km/h), ktorý sa presúval po dobu 15 minút, akú dráhu prešiel?

Túto metódu je možné využiť aj na určenie rýchlosti pochodu.

Príklad: chodec prešiel za 30 minút 2 kilometre, akú má rýchlosť pochodu?

Chodec teda išiel rýchlosťou 4 km/h.

Pre praktické účely napr. pri pochode podľa azimutu je dobré si zapamätať, že človek prejde približne 100 krokov za 1 minútu.

  1. Určovanie smerov

Smer zo stanoviska na daný bod v teréne je vodorovný uhol od dohovoreného začiatočného smeru (smer na orientačný bod, svetovú stranu alebo na magnetický sever). Vodorovné uhly od začiatočného smeru sa dajú merať:

 • Uhlomerom
 • Buzolou
 • Pomocnými predmetmi

Pri určovaní pomocou uhlomera alebo buzoly sa merajú uhly v smere hodinových ručičiek. Pri použití pomocných predmetov je vhodné uvádzať miery naľavo alebo vpravo.

Smery určené od začiatočného smeru na zemepisný sever (ako je to napr. pri meraní na mapách, ktoré sú zhotovené na zemepisný sever) sa nazývajú zemepisné azimuty.

Tie sa udávajú v stupňovej alebo dielcovej miere. Vzťah medzi stupňami a dielcami znázorňuje nasledovná tabuľka:

Stupňová miera

Dielcová miera

360⁰

6000 dc

90⁰

1500 dc

6⁰

100 dc

1⁰

16.7 dc

Smery určované od začiatočného smeru na magnetický sever sa nazývajú magnetické azimuty.

Magnetické azimuty sa udávajú v stupňoch.

Na určovanie smeru sa využíva uhlomer alebo uhlomerná stupnica. Rovnako na ďalekohľadoch býva vyznačená dielcová stupnica (viď dielcové pravidlo vyššie). Nitkový kríž ďalekohľadu má spravidla dielcové delenie po 5 dc, pričom každých 10 dc je znázornených dlhšou ryskou. Vodorovný uhol medzi dvoma smermi sa určí tak, že sa na začiatočný smer zameria stred nitkového kríža ďalekohľadu a odpočíta sa počet dielcov na určovaný bod. Zorné pole ďalekohľadov je pomerné malé (cca 100 dielcov ~ 6⁰), preto je potrené voliť začiatočné smery blízke smeru na určovaný bod.

Postup udávania polohy cieľa od začiatočného alebo orientačného bodu (OB) pomocou ďalekohľadu:

Čo najbližšie k cieli sa vyhľadá OB a zameria sa naň stred nitkového kríža. Následne na kríži odčítame počet dielcov k cieľu (najprv vodorovne naľavo, napravo) potom zvisle (vyššie, nižšie).

Príklad:

OB 2 – STROM , napravo 0-20 ( 20 dielcov, čítaj nula, dvadsať), nižšie 0-15 (nula, pätnásť) v kroví výbuch.

   1. Určenie smeru pomocnými predmetmi

Na približné určenie smerov sa dajú použiť rôzne predmety, ktorými sa určí uhol od začiatočného bodu na určovaný bod. Napr. pomocou milimetrového meradla, meradlo sa drží v natiahnutej paži (približne 60cm od oka) a smer na daný bod sa určí od začiatočného počtom mm na meradle.

Príklad: OB 1 – DOM, 23mm napravo, mínomet.

Ďalšou možnosťou je využiť ruku (prsty) alebo iné predmety ako je škatuľka od zápaliek, ceruzka, nábojnica pre približné určenie smeru.

Príklad: OB2 – KOMÍN, dlaň naľavo – pozorovateľňa.

Tieto metódy určovania smerov sa okrem orientácie bez mapy využívajú vo vojenskej praxi pri pozorovaní, navádzaní a riadení paľby a pod.

   1. Určenie azimutov

Zemepisný azimut je vodorovný uhol zovretý smerom na zemepisný sever a smerom na určovaný bod. Udáva sa v stupňovej miere, v smere pohybu hodinových ručičiek a má hodnoty od 0⁰ do 360⁰.

Magnetický azimut je vodorovný uhol meraný od magnetického severu na daný bod. Meria sa tiež v smere hodinových ručičiek a stupňovej miere. Magnetický azimut sa meria buzolou.

Určenie magnetického azimutu pomocou buzoly:

Postavíme sa čelom k pozorovanému predmetu, orientujeme buzolu na sever (tj. otáčať buzolou vo vodorovnej polohe tak, aby sa severný hrot magnetky ustálil proti bule stupnice puzdra/tela (indexu)). Pri takto orientovanej buzole otáčať vrchnou časťou buzoly a namieriť mieridlami (šípkou na tele a pod.) na daný predmet. Ryska na otáčavom vrchu udáva na hlavnej stupnici veľkosť magnetického azimutu na daný predmet v stupňoch.

Vytýčenie magnetického azimutu v teréne:

Pomocou otáčavej stupnice nastavíme na rysku buzoly (index) hodnotu azimutu ktorú potrebujeme, následne otáčame buzolou tak, aby sa severná strelka stotožnila s nulou na stupnici – tj. zoseverníme buzolu.

  1. Určovanie a označovanie orientačných bodov

Orientačné body (ďalej len OB) sú dobre viditeľné terénne predmety/tvary, ktoré slúžia ako vzťažné body na určovanie cieľov, stanovísk, smerov postupu, úsekov pozorovania, orientáciu pri presune a pod.

OB sa volia tak, aby obsiahli všetky dôležité smery, boli vo všetkých pásmach pozorovania územia (napr. bližšie pásmo do 800m, stredné 800-1500m, a vzdialenejšie pásmo nad 1500m), boli dobre viditeľné (časť z nich aj v noci).

OB sa číslujú sprava doľava podľa pásov, a dávajú sa im dohovorené názvy. V prípade potreby sa určujú aj azimuty a vzdialenosti.

OB sa zakresľujú do náčrtov orientačných bodov, do streleckých kariet (range card), alebo do náčrtov pozorovania a pod. Nižšie uvedieme len jeden príklad. Problematike zhotovovania takýchto náčrtov a podobne a možno povenujeme v budúcnosti. Upozorníme len že náčrt dole je zo staršieho vojenského predpisu, je dobre spracovaný, ale existujú aj iné formáty zápisníkov a formuláre na náčrty, v praxi je to však jedno nakoľko princíp je stále aktuálny.

  1. Určenie vlastného stanoviska v teréne bez mapy

Určenie vlastného stanoviska v teréne bez mapy pozostáva z určenia smerov a vzdialeností stanoviska od okolitých predmetov. Určia sa OB v teréne, určia sa svetové strany (niektorá z týchto strán sa stotožní s výrazným bodom v teréne), určí sa bod alebo čiara stanoviska (napr. na poľnej ceste, na kope, násype a pod.), poloha stanoviska sa upresní smermi a vzdialenosťami od okolitých predmetov.

Príklad: Orientačné body….., Svetové strany – OB 1 Stožiar – 2 prsty vpravo na obzore v rade 5 topoľov, ľavý krajný topoľ – smer sever. Naše stanovisko – krovie na kope na severnom okraji osady Bratislava a to: 50m severne od okraja osady, 400m juhozápadne od železničnej zastávky, 250m juhovýchodne od pieskoviska.

  1. Orientácia v teréne počas pochodu bez mapy

Pochod v teréne bez mapy podľa azimutu sa realizuje spravidla pri nedostatku orientačných bodov, zvlášť pri sťaženej viditeľnosti, v noci, v hmle, kedy sa smer postupu dá určiť len buzolou. Pochod si vyžaduje podrobné štúdium osi pochodu, prípravu prvkov pre pochod podľa azimutu a vypracovanie schémy osi pochodu.

   1. Postup prípravy pochodu podľa azimutu

Celá os pochodu sa rozdelí na úseky (v angličtine pojem Legs) podľa výrazných orientačných bodov ako sú križovatky, sídla, vrcholy tvarov, okraje lesov (pozor na aktuálnosť máp vs. realita v teréne), prechody cez vodné toky a pod. ktoré sú i za sťažených podmienok viditeľné. Je vhodné voliť dĺžky úsekov pod 1000m. V lomových bodoch apodľa potreby aj pozdĺž úsekov sa zakreslia dohovorenými značkami orientačné body a okolité terénne tvary a predmety.

Na mape sa zmerajú uhlomerom alebo stupnicou buzoly azimuty jednotlivých úsekov a vypočíta sa vzdialenosť (metre a dvojkroky – dvojkroky získame tak, že dĺžku v metroch vydelíme číslom 1.5 (resp. našim dvojkrokom) alebo jednoducho 2/3 dĺžky v metroch je dĺžka v dvojkrokoch) a čas potrebný na prekonanie úseku (podľa druhu (rýchlosti) pochodu). Vetky tieto údaje sa do schémy zapíšu vo forme zlomku, napr. (xx za číslom 200 je značka pre dvojkroky):

Na základe týchto zásad sa zhotovuje schéma osi pochodu napr. nasledovne:

   1. Organizácia pochodu podľa azimutu

Vo východiskovom bode sa buzolou vytýči azimut prvého úseku. Na tejto zámernej priamke si treba zapamätať medziľahlé body, ku ktorým máme prísť (krík, strom…). Pri pochode pešo sa počítajú dvojkroky a sleduje sa čas v minútach podľa údajov v schéme osi pochodu. (V prípade vojenskej jednotky sa určuje krokovač a navigátor, jeden meria dvojkroky, druhý sa stará o zachovanie azimutu, táto dvojica by sa mala časom vystriedať s inou dvojicou nakoľko je táto činnosť psychicky náročná a z dlhodobého hľadiska by mohla viesť k chybám a nepresnostiam vplyvom únavy a monotónnosti. V angličtine pre tieto osoby slúži označenie Paceman a Compas. O meranie času sa stará tretia osoba.).