MILSIM PRAVIDLÁ MAS

MILSIM AIRSOFT SLOVAKIA

Herné mechanizmy MILSIM MAS

1. Úvod k MILSIM mechanizmom
MILSIM je spojenie dvoch slov: MILITARY SIMULATION,  v preklade vojenská simulácia. Aby hra spĺňala kritéria vojenskej simulácie, tak každý hráč by mal poznať pravidlá a herné mechanizmy. Taktiež aj organizátor musí k hre pristupovať čo najdôslednejšie. Každý si musí byť vedomý svojej pozície v hre. Takisto musí fungovať štruktúra hry od velenia až po posledného strelca.

2. Hráči a postavy
Tu si vysvetlíme základné rozdelenie hráčov a postáv v hre. Ich funkcie a fungovanie ich herného mechanizmu.

2a. Každý hráč bude preskúšaný z pravidiel a herných mechanizmov. Ak hráč prejde touto skúškou, dostane svoje identifikačné číslo. Toto číslo slúži potom na ďalšie mechanizmy v hre.

2b. Hráč sa snaží svoje konanie čo najvernejšie prispôsobiť hre.

2c. Základným postavou v hre je vojak. Vojak je hráč na najnižšej úrovni. Hráč vojak je povinný plniť rozkazy svojich nadriadených.

Voj1). Vojak ktorý dostane zásah, tak zakričí hlasne MÁM, ZÁSAH, alebo HIT. Čo najvernejšie simuluje zranenie a padá na miesto, kde čaká na príchod medika. Medika môže privolať kričaním MEDIK, alebo vysielačkou. Ošetrenie a počet zásahov bude vysvetlený v sekcii MEDIK.

Voj2). Vojak je vlastne každý hráč, ale môže mať rôzne funkcie, hodnosti a schopnosti. Tento bod bude vysvetlený pre každú postavu zvlášť v MILSIM, alebo LARP mechanizmoch.

2d. MEDIK – Medik je hráč, ktorý ma na starosti ošetrenie svojich spoluhráčov v boji.

Med1). Medik bude v priebehu akcie jasne označený znakom medika na ľavom ramene. Môže to byť biela páska s červeným krížom, alebo rôzne nášivky označujúce medika.

Med2). Medik ošetruje zraneného hráča obviazaním poraneného miesta. V prípade zranenia ruky, medik ošetrí ruku a podobne. Po obviazaní môže hráč pokračovať v hre. Ak dostane ďalší zásah, pokladá sa za mŕtveho a postupuje podľa ďalších pravidiel. Buď si oblečie si reflexnú vestu a odchádza na respawn, alebo bude musieť byť evakuovaný.

Med3). Ak sa Medik k ranenému nedostaví do 5 minút alebo ho nestihne do toho času stabilizovať, tak hráč umiera. Stabilizácia umožňuje ranenému čakať na medika, ďalších 10 minút. Do stabilizovanej polohy môže byť daný aj iným spoluhráčom. Ten ostáva pri ranenom a dozerá na jeho stabilizáciu.

Med4). Každý hráč je povinný mať u seba jeden obväz (alebo škrtidlo CAT) ktorý poskytne Medikovi na obviazanie zranenia. Tento obväz musí mať minimálne šírku 4 cm a dĺžku 2 metre.

Med5). Medik sa nesmie sám ošetriť.

Med6). Počet medikov v hre bude určený organizátorom, alebo organizačnou štruktúrou jednotky.

Med7). Ak ranený nie je stabilizovaný a čaká na ošetrenie medikom, protihráč ho môže doraziť tzv. ,,knife kilom“. ,,Knife kill“ je náznak podrezania rukou, alebo atrapou noža na krku raneného.

3. Velenie a štruktúra jednotky
Aby hra fungovala bez problémov, tak musí byť dodržaná striktná vojenská hierarchia a postupnosť velenia. Hlavný veliteľ vydáva rozkazy svojim podriadeným a tak ďalej. Taktiež tu bude základná štruktúra jednotky. Od veliteľstva až po jednotlivca.

3a. Hlavný veliteľ každej zúčastnenej strany bude určený organizátorom. Taktiež túto funkciu môže plniť aj organizátor. Bude mu pridelená hodnosť ktorá bude zodpovedať povahe misie a veľkosti jednotky ktorej bude veliť. Na väčších akciách mu bude pridelená hodnosť plukovníka.

3b. Každý veliteľ si môže vybrať svojich zástupcov, ktorí budú jeho rozkazy posúvať ďalej.

3c. Na akciách MAS sa budú spájať jednotky do tímov, družstiev a čiat a rôt, záležiac na počte zúčastnených. Veliteľ roty je zodpovedný za všetky svoje čaty a má hodnosť kapitána. Veliteľ čaty bude zodpovedný za svoje družstvá a bude mať pridelenú hodnosť poručíka.  Jednotlivé jednotky sa budú spájať podľa ich zamerania a schopností.

3d. Veliteľ roty / čaty má vo svojom veliteľskom elemente k dispozícii spojára, medika a jedného strelca.

3e. V každom družstve pôsobí veliteľ družstva v hodnosti rotného. Pod jeho velením plnia vojaci rozkazy.

3f. V každom družstve musí byť určený spojár schopný sa spojiť s nadriadeným veliteľom. Viac k spojárom bude vysvetlené v bode 4.

3g. V každom družstve bude maximálne 10 členov, jeden z nich musí byť vyčlenený ako Medik.

3h. Ak v hre budú zaradené špeciálne jednotky, tak tie budú pod velením organizátora akcie.

3i. Každý zúčastnený je povinný počúvať rozkazy svojho veliteľa. Veliteľ je len jeden!

Viac o štruktúre jednotiek sa dočíta v článku:
ORGANIZÁCIA MALÝCH TAKTICKÝCH JEDNOTIEK

4. Rádiové spojenie
Na akciách MAS sa musia dodržiavať tieto základné pravidlá pre správne spojenie medzi jednotkami.

4a. Každý hráč by mal mať s pri sebe vysielačku, ktorá pracuje v pásme PMR.

4b. V pásme PMR je kanál 4 (446,04375 MHz) určený pre organizátorské účely. Odpočúvanie, narúšanie a vstupovanie do tohto kanála je potrestané vylúčením z hry.

4c. V pásme PMR je kanál 5 (446,05625 MHz) určený pre hráčov, ak chcú osloviť organizátora s neodkladnou žiadosťou. Jedná sa hlavne o zranenia a výskytu nezainteresovaných osôb do hry.
(NÚDZOVÝ KANÁL)

4d. V každej jednotke, musí byť jeden hráč určený za spojára. Tento hráč je zodpovedný za komunikáciu s vyšším nadriadeným. Spojár musí mať vysielačku, ktorá je nastaviteľná vo frekvenčnom pásme 400– 480 MHz.

Viac o používaní frekvenčných pásiem sa dozviete v našom článku:
RÁDIOVÉ VYSIELANIE

4e. Plán spojenia s volacími znakmi, frekvenciami, hláseniami, signálmi a heslami bude dodaný organizátorom v časti 5 Operačného rozkazu (OPORDu).

Rôzne príklady nadviazania komunikácie a odosielania hlásení sa dozviete v Návodoch: Rádiokomunikácia

5. Dopravné prostriedky v hre.
Autá a iné dopravné prostriedky spravia hru zaujímavejšou. Dajú sa využiť na rôzne činnosti a poskytovanie taktickej výhody. Všetky dopravné prostriedky v hre majú status TECHNIKAL (Tech).

5a. Tech je každý dopravný prostriedok, schválený organizátorom a vpustený do hry.

5b. Tech môže riadiť iba osoba staršia, ako 18 rokov s platným vodičským oprávnením.

5c. Je zakázané riadiť tech pod vplyvom alkoholu, alebo inej omamnej látky. Vodičovi môže byť kedykoľvek vykonaná dychová skúška. Ak sa u vodiča potvrdí podozrenie, tak bude okamžite vylúčený z hry.

5d. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené na vozidle, alebo vozidlom.

5e. Je voľbou vodiča koho povezie a koho nie.

5f. Vodič musí dbať na bezpečnosť osôb, ktoré vezie.

5g. Tech musí byť riadne označený ku ktorej strane patrí (vlajka, farebná páska a pod.)

5h. Je povolená streľba z vozidla a aj na neho.

5i. Zásah hráča vo vozidle je platný zásah. Aj v prípade zasiahnutia šoféra.

5j. Ak je zasiahnutý šofér, tak môže prenechať riadenie niekomu zo živých hráčov po vzájomnej dohode. Inak sa berie vozidlo ako zničené.

5k. Je možné vyradiť tech. Stane sa tak po zasiahnutí granátom, mínou, RPG alebo inými prostriedkami, ktoré na to určí organizátor. Všetci hráči sú v tom prípade zranený a čakajú na ošetrenie medikom.

5l. Zničený tech dá svoj status najavo vyvesením oranžovej vesty a zapnutými výstražnými svetlami.

5m. Tech nie je možné zajať, ak to nepovolí organizátor.

5n. Hráčom je zakázané úmyselne skákať vozidlám do cesty a takto ohroziť seba, alebo iných hráčov.

5o. Je zakázané vedome manipulovať a poškodzovať akékoľvek vozidlá.

6. FPS limity
Je dobre si poznať svoje FPS limity na zbraniach a podľa toho prispôsobiť svoju streľbu voči hráčom. Nech zbytočne neprichádza k úrazom.

6a. OSB je bez limitu.

6b. CQB je limit 350 FPS s 0,2 g BB.

6c. Zbrane budú zmerané a označené, ak to určí organizátor.

6d. Organizátor môže zmerať FPS hociktorému hráčovi, ak má podozrenie na porušenie pravidiel.

6e. CQB limit neplatí pre manuálne odstreľovacie pušky. Streľba s nimi je ale povolená iba von, alebo do vnútra budovy. Minimálna vzdialenosť je cca 30 metrov.

7. Poznámky a odporúčania
Herné mechanizmy MILSIM sú pravidlami pre hry organizované MAS. Je cťou a povinnosťou, aby každý hráč tieto mechanizmy poznal a riadil sa nimi. Len tak je potom schopný posunúť svoju úroveň vyššie.

A ak tieto mechanizmy a pravidlá bude niekto vedome porušovať, tak bude daný na BAN list a nikdy nebude vpustený na hry organizované MAS.

Jedna odpoveď na „MILSIM PRAVIDLÁ MAS“

Pridaj komentár